Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Webteam4u
Goudenregenstraat 9 - 1326BK Almere
Inschrijfnummer K.v.K. te Gooi-, Eem- en Flevoland: 39101372
Downloaden pdfAlgemene_voorwaarden.pdf

1. Begripsomschrijvingen

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van webteam4u, verder te noemen webteam4u, gevestigd in de Goudenregenstraat 9 - 1326BK te Almere. Ingeschreven in het handelsregister te Almere onder nummer 39101372.

Opdrachtgever

de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van webteam4u wordt gesloten.

Producten en Diensten

de door webteam4u te exploiteren of te leveren producten en diensten; hieronder vallen onder meer het ontwerp, de productie en plaatsing van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst

elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk, op de website met een digitaal formulier, of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van webteam4u.

Website

de door of ten behoeve van Opdrachtgever gerealiseerde aanwezigheid op het internet of daarmee vergelijkbare infrastructurele voorzieningen, alsmede de daarin opgenomen of daaraan gerelateerde communicatie- en transactiemogelijkheden.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen webteam4u en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig voorzien, zijn de algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT) van toepassing.
 2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor webteam4u niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege webteam4u gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door webteam4u schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte gedaan door webteam4u heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Duur en beëindiging

 1. Indien Opdrachtgever na ondertekening van de offerte het contract wenst te beëindigen – zonder dat webteam4u in gebreke is geweest – en webteam4u nog géén diensten heeft geleverd, is opdrachtgever altijd verplicht 50% van het overeengekomen offerte bedrag te voldoen.
 2. Indien Opdrachtgever na ondertekening van de offerte het contract wenst te beëindigen – zonder dat webteam4u in gebreke is geweest – en webteam4u al wél diensten heeft geleverd, is opdrachtgever altijd verplicht 100% van het overeengekomen offerte bedrag te voldoen.
 3. webteam4u heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Onverminderd het bepaalde in overige artikelen heeft webteam4u het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  -Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  -Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

5. Levering en leveringstijd

 1. Gegevens en promotiemateriaal die noodzakelijk zijn voor realisatie van de opdracht dienen binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst aan webteam4u verstrekt te zijn door opdrachtgever
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van webteam4u zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van afgesproken levertijd door overmacht aan de zijde van webteam4u, zijn geen grond tot ontbinding van de overeenkomst. webteam4u - digitale dienstverlening zal haar leveringsplicht ten aanzien van opdrachtgever behouden.

6. Onderhoud en storingen

 1. Ten behoeve van onderhoud kan webteam4u tijdelijk (een deel van) de website buiten gebruik stellen. webteam4u zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig - rekening houdend met de omstandigheden van het geval - meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
 2. Indien er een storing optreedt in het functioneren van een website van webteam4u dient de storing door of namens Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat zij aan webteam4u bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is.
 3. De kosten voor een storingsonderzoek en de storingsopheffing kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden of de storing is ontstaan door eigen toedoen. Met Opdrachtgever kan een andere regeling ter zake van de kostenverdeling worden overeengekomen.

7. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. webteam4u is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

8. Prijzen

 1. Alle door webteam4u genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

9. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 3. De verschuldigde kosten worden met een vooruitbetaling van 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen en dienen binnen 14 dagen na factuur datum te zijn voldaan, zo niet behoudt webteam4u het recht de opdracht (tijdelijk) stil te leggen.
 4. webteam4u stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 5. Het totale factuurbedrag wordt altijd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst in termijnen in rekening gebracht, tenzij webteam4u door toerekenbare tekortkoming of overmacht de opdracht niet binnen deze periode heeft kunnen afronden. In het laatste geval zullen slechts de voltooide fases inrekening gebracht worden.
 6. Betalingen dienen altijd binnen 14 dagen na factuur datum te zijn voldaan.
 7. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten komen vanaf dat moment volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen 8 werkdagen na datum van de rekening aan webteam4u aangetekend schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal webteam4u een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 9. Betaling van de verschuldigde kosten dient plaats te vinden op de rekening van webteam4u - digitale dienstverlening, te weten ING bankrekening 5347687.
 10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet aan webteam4u is voldaan.
 11. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt webteam4u een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
 12. Indien er door achterhouden van informatie, het onduidelijk verstrekken van informatie of het niet volledig aanleveren van informatie meerdere werkzaamheden verricht dienen te worden dan conform de offerte c.q. prijsopgave was overeengekomen en/of om een opdracht correct en volgens wens van de Opdrachtgever te kunnen opleveren zullen de extra kosten die hiermee gemoeid gaan door webteam4u worden doorberekend aan Opdrachtgever op basis van nacalculatie tegen het op dat moment geldende uurtarief.

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het intellectuele eigendomsrecht van al het door webteam4u vervaardigde c.q. Opgeleverd materiaal ligt immer bij webteam4u. Eveneens nadat de overeenkomst, op welke wijze dan ook, is ontbonden of beëindigd door Opdrachtgever of webteam4u.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan door webteam4u vervaardigd c.q. Opgeleverd softwarematige materiaal voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen.
 3. Opdrachtgever kan aanspraak maken op alle in lid 1. van dit artikel bedoelde eigendomsrechten, indien Opdrachtgever een redelijke vergoeding betaalt voor deze rechten. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door webteam4u, doch bedraagt ten minste een eenvoud van de som van de eenmalige ontwerpbijdrage en eventuele servicebedragen, zoals die gelden voor een internetsite met de omvangkenmerken van de onderhavige, over te dragen internetsite, op het moment waarop het verzoek tot overdracht bij webteam4u is bekendgemaakt door Opdrachtgever.
 4. Indien webteam4u er kennis van krijgt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van webteam4u, waaronder onder meer begrepen het hergebruiken van materiaal of delen van materiaal, als bedoeld in lid 1. van dit artikel, al dan niet na (kopieer)bewerkingen, zal zij Opdrachtgever in gebreke stellen en is webteam4u gerechtigd een vergoeding voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten te eisen, waarbij de hoogte van deze vergoeding ten minste tienmaal de waarde bedraagt van de vergoeding als vermeld in lid 3. van dit artikel.

11. Aansprakelijkheid

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is webteam4u slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie zoals deze overeengekomen is in de offerte c.q. prijsopgave door webteam4u. Iedere aansprakelijkheid van webteam4u voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
 2. webteam4u is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, voorziene winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, voorziene besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill en reputatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens of enige andere schade.
 3. Opdrachtgever vrijwaart webteam4u voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van webteam4u.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. webteam4u kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. webteam4u is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. webteam4u is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
 6. webteam4u kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van een reeds opgeleverde website. Ongeacht of deze website al dan niet over een Client Management Systeem beschikt.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die webteam4u mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan webteam4u. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die webteam4u als gevolg daarvan lijdt.

12. Buitengebruikstelling

 1. webteam4u heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens webteam4u niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. webteam4u zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van webteam4u kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door webteam4u gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

13. Reclameren

 1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering aangetekend schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens webteam4u vervalt.
 2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van webteam4u.
 3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast of vervangen.
 4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

14. Informatieverstrekking

 1. Gegevens en promotiemateriaal die noodzakelijk zijn voor realisatie van de opdracht dienen binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst aan webteam4u verstrekt te zijn door Opdrachtgever. Indien opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, zal webteam4u Opdrachtgever hiervan in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van webteam4u kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van het totale factuurbedrag binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst blijft bestaan.
 2. webteam4u zal vertrouwelijkheid betrachten ten aanzien van alle informatie die zij van Opdrachtgever verkrijgt waarvan zij uit de aard van de informatie het vertrouwelijke karakter kan opmaken.

15. Wijziging van de voorwaarden

 1. webteam4u behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen webteam4u en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.